Wprowadzenie do kursu

Kurs będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej robót tapeciarskich. Zawiera on:

  • wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnej wiedzy i umiejętności, które należy opanować, aby przystąpić do realizacji tego kursu;
  • cele kształcenia;
  • materiał nauczania umożliwiający samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia testów.

Do poszerzenia wiedzy należy wykorzystać wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. Kurs obejmuje również ćwiczenia, które zawierają:

  • podstawowy zakres wiadomości teoretycznych obejmujący dany moduł;
  • materiał audio – wideo;
  • pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia;
  • sprawdzian teoretyczny;
  • przykłady ćwiczeń oraz zestawy pytań sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu całego kursu.

 

Prawidłowe wykonanie ćwiczeń jest dowodem na osiągnięcie umiejętności teoretycznych określonych w danej jednostce modułowej. W przypadku pojawienia się trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, należy wrócić do materiału zamieszczonego w module i sprawdzić, czy dana treść została dobrze odczytana. Po przyswojeniu zawartości materiału należy sprawdzić stan osiągniętej wiedzy z zakresu tematyki realizowanego kursu, biorąc udział w teście.

Last modified: Thursday, 28 November 2013, 11:06 PM