Słownik

SŁOWNIK

D

Detergent – syntetyczna substancja czyszcząca, aktywna po rozpuszczeniu w wodzie. Detergenty, które zawierają fosforany destrukcyjnie wpływają na środowisko naturalne i w większości państw Europy zakazano produkcji środków myjących zawierających tak szkodliwe związki. Obecnie, detergenty zawierają zeolity – glinokrzemiany sodu

E

Emulsja – układ koloidalny składający się z dwóch nierozpuszczalnych wzajemnie cieczy, z których jedna jest rozproszona w drugiej w postaci kropelek. Dwie ciecze mogą tworzyć różne emulsje w zależności od stosunku ilościowego fazy rozproszonej i rozpraszającej. Emulsja może być trwała wskutek obecności utrwalających ją emulgatorów.

F

Fluatowanie – polega na nasyceniu ich roztworami soli kwasu fluorokrzemowego w celu wzmocnienia i uszczelnienia.

R

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym.

Roboty budowlany – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

T

Tapeta – materiał do obicia ścian wnętrza mieszkalnego, wykonany z papieru, tkaniny, skóry lub tworzyw sztucznych. Współcześnie ozdobne, naklejane wykończenie ściany wewnętrznej budynku, najczęściej wykonane z papieru z nadrukowanym lub wytłoczonym wzorem, sprzedawane w rolkach (standardowo pasek tapety ma 53 cm szerokości i ok. 10 m długości).

Tynk - warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed działaniem czynników atmosferycznych, ochrona przed działaniem czynników wewnątrz pomieszczeń, ogniem oraz nadanie estetycznego wyglądu elementom budynku.

Last modified: Thursday, 12 December 2013, 3:38 PM