Historia szkoły

Historia naszej szkoły

„…17 grudnia obchodzić będziemy rocznicę nadania szkole imienia prof. dra hab. inż. WACŁAWA ŻENCZYKOWSKIEGO. Jest to dobra sposobność do przypomnienia dziejów szkoły, uświadomienia sobie tego, skąd przybywamy, gdzie jesteśmy i dokąd idziemy. Zajęci codziennym rzetelnym spełnianiem przypisanych nam powinności wynikających z pełnionych ról społecznych, nie zawsze mamy chwilę czasu na spokojną zadumę i pogłębioną autorefleksję. Nadchodząca rocznica z pewnością nas do tego zachęci. Informację i wiedzę o naszych poprzednikach i minionych zdarzeniach znajdziemy w bibliotece szkolnej, niektórych klasach i na okazjonalnie przygotowanych prezentacjach. Niektórzy z aktualnych naszych uczniów wspominki do których zachęcam będą mieli ułatwione i urozmaicone, gdyż są córkami lub synami byłych uczniów i absolwentów naszej szkoły. Bardzo serdecznie zachęcam do lektury poniższego kalendarium” *

 

*  Wstęp napisany w 2010 r. przez śp. Mariana Fornalskiego – dyrektora szkoły w latach 01.01.1991 r. – 22.10.2004 r.

Daty, okresy

Wydarzenia, zmiany

1839 r.

Założenie w Kłodzku Stowarzyszenia do Opieki nad Sierotami przez katolickiego księdza i ewangelickiego pastora. Stowarzyszenie było wielowyznaniowe, a podopiecznych umieszczano w różnych rodzinach i budynkach z powodu braku niezbędnego lokum.

18.07.1846 r.

Maria Eliza Muller z domu Pater, córka byłego królewskiego dyrektora policji i burmistrza Kłodzka, podarowała miastu dom przy ul. Kolejowej z zastrzeżeniem, że budynek główny służyć będzie jako mieszkanie dla pastora, zaś w budynkach towarzyszących zamieszkają osierocone dzieci.

04.11.1846 r.

Przekazanie domu przy ul. Kolejowej, obok parafii ewangelickiej. Wprowadzenie do domu sierot powierzonych Stowarzyszeniu. Dyrektorem został nadintendent Schmeltz, a wychowawcą mistrz krawiecki Franke. Młodzież zatrudniona była przy przędzeniu jedwabiu i skubaniu pierza.

1849 r.

Probostwo katolickie zakłada Towarzystwa: Vincenzverein oraz Elisabethverein.

29.12.1852 r.

Podjęcie przez powstałe Towarzystwa postanowienia wspólnego założenia zakładu opiekuńczego i wychowawczego dla małych ubogich sierot.

25.01.1853 r.

Franz Weese kupił za 2200 talarów od Franza Tambertzky’ego dom z ogrodem o numerze w księdze wieczystej 544b. Podarował go obu Towarzystwom Katolickim, a one ulokowały w nim dzieci osierocone. Działka ta to aktualna posesja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku.

Maj 1855 r.

Wizyta Marii Teresy von Jesu Gerhardinger założycielki Kongregacji Ubogich Sióstr Szkolnych w celu osadzenia filii zakonu w Kłodzku, drugiej już /po Wilkanowie/ w Hrabstwie Kłodzkim.

15.05.1858 r.

Dołączenie do zakonu Wyższej Szkoły Córek i jej działalność przy Kłodzkiej Szkole Ludowej. Działalność ta trwała do 1872 r. Ustała z powodu walki rządu pruskiego z kościołem katolickim. Szkołę Córek przeniesiono do mieszkania zmarłego fabrykanta wosku Ludwiga przy kościele parafialnym. Działała ona jeszcze przez pięć lat.

1866 r.

Zburzenie Domu Sierot prowadzonego przez katolickie Towarzystwa Vincenzverein oraz Elisabethverein. Przeniesienie sierot do Altheide.

29.04.1878 r.

Usunięcie z Kłodzka z powodu sporów religijnych i kulturowych Sióstr Zakonnych prowadzących szkolnictwo. Wdzięczni mieszkańcy Kłodzka uroczyście je pożegnali i wręczyli 1000 marek zapłaty.

06.08.1909 r.

Proboszcz Skatizky sprowadza ponownie cztery siostry Theresianki i jedną kandydatkę do Kłodzka w celu przejęcia Szkoły Córek prowadzonej 30 lat przez Reginę Kaybler. Szkoła mieściła się przy ul. Łukasińskiego. Było w niej 106 uczennic.

Grudzień 
1909 – 1911 r.
 

Wzniesienie i oddanie do użytku nowych budynków A i B wraz z obiektami gospodarczymi przy ul. Bohaterów Getta 6 z przeznaczeniem na działalność opiekuńczą, wychowawczą, edukacyjną i religijną dla 250 – 300 uczennic i sióstr. Przejęcie nowego obiektu przez Zakon Sióstr Ubogich. Przeniesienie szkoły z ul. Łukasińskiego na ul. Bohaterów Getta 6  do nowego obiektu zbudowanego na gruntach należących do Katolickiego Zakładu Sierot prowadzonego przez miejskiego proboszcza Skatitzky’ego. Reaktywowanie Szkoły Córek. Powstanie Katolickiej Wyższej Szkoły dla Dziewcząt wraz z kaplicą, salą ćwiczeń, pensjonatem, placem do zabaw, częścią ogrodu i zabudowań gospodarczych.

1912 r.

Otwarcie dziesięcioklasowej Szkoły Córek oraz Internatu w którym zamieszkały 62 podopieczne. Przyłączenie przedszkola i szkoły rękodzielniczej.

1914 r. 

Otwarcie Liceum.

1925 r.

Otwarcie Oberlyceum.

Luty 1926 r.

Minister udzielił zgody na używanie przez szkołę nazwy Theresianum na cześć Marii Teresy von Jesu Gerhardinger i Teresy von Avila.

1928 r.

Maturę zdało 18 uczennic.

1939 r.

Zamknięcie szkoły przez niemieckich nacjonalistów. Zamknięto w owym czasie kilka innych szkół prywatnych oraz wyznaniowych.

1939 – 1945 r.

Obiekty przeznaczono na cele paramilitarne, lecznicze i rehabilitacyjne.

15.01.1946 r.

Na wniosek Jana Cichonia z Wydziału Kształcenia Nauczycieli Kurator Okręgu Szkolnego we Wrocławiu powołał Liceum Pedagogiczne w Kłodzku.

1946 r.

Władysław Podoliński organizuje i jest pierwszym dyrektorem Liceum Pedagogicznego. Powstały dwa oddziały. Jeden liczył 29, a drugi 11 uczniów. Mieli oni od kilkunastu do nawet 30 lat.

07.05.1946 r.

Powstanie Szkoły Ćwiczeń oraz kilku kursów pedagogicznych.

03.09.1946 r.

Powołanie PAŃSTWOWEGO LICEUM PEDAGOGICZNA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI.

06.1947 r.

Pierwsza matura w Liceum Pedagogicznym. Zdało ją 12 abiturientów.

01.10.1949 r.

Dyrektorem Liceum Pedagogicznego został Jakub Pięta.

01.04.1960 r.

Dyrektorem Liceum Pedagogicznego został Jan Machowicz.

6.1970 r.

Wypust ostatnich absolwentów Liceum Pedagogicznego w Kłodzku.

FUNKCJONOWANIE   SZKOŁY PO  WYGAŚNIĘCIU  LICEUM  PEDAGOGICZNEGO

01.09.1965 r.

Decyzja Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego o utworzeniu trzyletniej Szkoły Rzemiosł Budowlanych kształcącej w zawodach murarz i malarz budowlany. Szkoła budowlana i Liceum Pedagogiczne przez pięć lat działały równocześnie – zmniejszano sukcesywnie nabór do liceum a zwiększano do różnych typów szkół budowlanych.

01.09.1966 r.

Otwarcie pierwszej klasy Technikum Przemysłowo-Pedagogicznego i wstrzymanie naboru do Liceum Pedagogicznego.

01.09.1967 r.

Utworzenie dwuletniej Zasadniczej Szkoły Budowlanej. Młodzież kształci się już w 21 oddziałach szkoły zawodowej i technikum.

01.01.1970 r.

Powołanie Warsztatów Szkolnych typu C pozostających na własnym rozrachunku gospodarczym. Początek budowy przez nauczycieli i uczniów obiektu Warsztatów Szkolnych – budynku C.

01.09.1970 r.

Otwarcie trzyletniego Technikum Budowlanego kształcącego w zawodzie technik budownictwa ogólnego na podbudowie szkoły zawodowej.

01.09.1973 r.

Nabór do klasy pierwszej młodzieżowego Policealnego Studium Zawodowego kształcącego w zawodzie technik budownictwa ogólnego. Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych uruchomiono 01.09.1976 r. Otwarcie Szkoły Przysposabiającej do Zawodu dla uczniów, którzy ukończyli minimum VI klasę szkoły podstawowej i 16 lat umożliwiającej zdobycie zawodu oraz ukończenie szkoły podstawowej.

01.09.1975 r.

Kuratorium Oświaty i Wychowania w Wałbrzychu nadaje placówce nazwę Zespół Szkół Budowlanych.

17.12.1976 r.

Prawykonanie hymnu szkoły „Złota kielnia” przez zespół muzyczny „Fatum” i solistkę Marzenę Warzochę podczas uroczystości bilansowania dorobku edukacyjnego i szkoleniowo-produkcyjnego. Oddanie do użytku budynku Warsztatów Szkolnych – budynku C. Ma on powierzchnię użytkową 1976,97 m2 i kubaturę 8978 m3, podpiwniczenie, parter i I piętro. Wzniesiony jest w układzie konstrukcyjnym podłużnym, jako konstrukcja szkieletowa monolityczna z wypełnieniem w postaci ścian działowych z pustaków żużlobetonowych, gazobetonowych i cegły dziurawki. Strop nad podpiwniczeniem monolitycznv żelbetowy płytowo-żebrowy. Nad parterem i I piętrem DZ-3 /ten ostatni jako stropodach wentylowany/. W chwili oddania do użytku znajdowały się w nim następujące pracownie zajęć praktycznych; stolarska, betoniarska, zbrojarska, malarska, tapeciarska, renowacji zabytków architektury, instalacji budowlanych, terenów zielonych.
Aktualnie w budynku C znajdują się: biblioteka pedagogiczna, aula, pracownia informatyczna, jedna pracownia przedmiotów zawodowych, gabinety języków obcych, biologii, religii, języka polskiego, pokój nauczycielski oraz w podpiwniczeniu siłownia i pracownie zajęć praktycznych. Sanitariaty dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.

17.12.1977 r.

Nadanie Zespołowi Szkół Budowlanych imienia prof. dra hab. inż. Wacława Żenczykowskiego i przekazanie Sztandaru. Odznaczenie szkoły Medalem za Zasługi dla Miasta Kłodzka za nauczanie młodzieży oraz budowę i remonty wielu obiektów w mieście i na Ziemi Kłodzkiej.
Przyznanie szkole Złotej Odznaki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych za remont schroniska w Stójkowie, budowę ośrodka rekreacyjnego w Ustrzykach Dolnych oraz opracowanie koncepcji przebudowy byłej szkoły podstawowej w Karłowie na schronisko młodzieżowe.
Organizowanie praktyk zawodowych w różnych miejscach kraju i za granicą.

22.11.1978 r.

Przyznanie szkole przez Ministra Oświaty i Wychowania Medalu Pamiątkowego w 100 rocznicę urodzin J. Korczaka.

Maj 1979 r.  – 
grudzień 1983 r.

Budowa przez nauczycieli i uczniów sali gimnastycznej, kotłowni, modernizacja układów funkcjonalnych klas i pracowni, zagospodarowanie posesji.

01.09.1979 r.

Nabór do klasy pierwszej pięcioletniego technikum budowlanego kształcącego w zawodzie technik budownictwa wiejskiego.

01.09.1995 r.

Zespół Szkół osiąga następujące ilości: uczniów i słuchaczy – 1590, oddziałów – 54, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 107. Kształcił i kształci młodzież oraz słuchaczy w następujących zawodach: murarz, malarz budowlany, stolarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, ogrodnik terenów zieleni, renowator zabytków architektury, technik budownictwa, technik architekt, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadził profil socjalny, informatyczny, ochrony i kształtowania środowiska.

07.07.1997 r.

W nocy z 7/8 lipca 1997 r. podczas powodzi rzeka Nysa Kłodzka porwała i całkowicie zniszczyła 5 /pięć/ domków letniskowych typu „Bieszczady” zbudowanych  przez młodzież w 1988 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku.
Domki te były własnością Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu administrowaną przez Zespół Szkół Budowlanych w Kłodzku, dzierżawioną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłodzku – poza okresami, w których służyły jako baza lokalowa dla Obozów Przysposobienia Obronnego. W szkole zalana została kotłownia oraz pomieszczenia piwniczne w budynku A.
Od 08 lipca do końca grudnia 1997 r. w szkole zamieszkiwało kilkudziesięciu powodzian. Społecznie prowadzono w tym okresie wielką humanitarną akcję pomocy poszkodowanym powodzianom.

26.01.1998 r.

Zamówienie i zakup samochodu osobowo-dostawczego Lublin II.

20.01.1999 r.

Otwarcie pierwszej pracowni informatycznej ufundowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

14.05.2000 r.

Ukazanie się pierwszej szkolnej strony internetowej.

17.05.2001 r.

Przejęcie z rąk Małgorzaty Niezabitowskiej Księgi Niepodległości w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego.

01.09.2003 r.

Decyzja nr 12/93 Kuratora Oświaty w sprawie utworzenia Liceum Zawodowego.

31.01.2001 r.

Decyzja nr NGK.VI.7723/P/8/4/01 z dnia 31.01.2001 r. Wojewody Dolnośląskiego o przejęciu mienia Zespołu Szkół Budowlanych przez Powiat Kłodzki.

27.02.2002 r.

Uchwała nr XXXI/283/2002 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia publicznych szkół ponadpodstawowych w publiczne szkoły ponadgimnazjalne.

11.04.2002 r.

Powołanie przez Kuratora Oświaty we Wrocławiu Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z przedmiotów ogólnokształcących, ścisłych i zawodowych.

01.09.2002 r.

Przekształcenie Zespołu Szkół Budowlanych im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku mocą uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego z 27 lutego 2002 r.
Rozpoczęcie funkcjonowania Filii Uniwersytetu Wrocławskiego, Powiatowego Centrum Doskonalenia Kadr i Biblioteki Pedagogicznej.

01.01.2003 r.- 31.08.2003 r.

Łamanie barier architektonicznych i udostępnianie szkoły osobom niepełnosprawnym. Zmiana układu funkcjonalnego i specjalistyczne wyposażeni sanitariatu na parterze w budynku C. Wykonanie pochylni wjazdowej do budynku C, zakup VIMEC T08 do transportu wózków z osobami niepełnosprawnymi po schodach /wszędołaz/.

Od 01.01.2005 r.


Rozszerzanie wychowania i nauczania integracyjnego, języków obcych i informatycznego. Doskonalenie dydaktycznego środowiska materialnego szkoły. Utworzenie filmowej sali w auli w budynku A umożliwiającej projekcję techniką cyfrową. Termomodernizacja sali gimnastycznej. Utworzenie drugiej siłowni w budynku B. Udostępnienie dwóch kolejnych pracowni informatycznych, pracowni biologii i językowej. Zdobycie uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych w zawodach budowlanych. Założenie i stałe doskonalenie miejsc egzaminów państwowych w zawodach budowlanych. Dalsza modernizacja sanitariatów oraz drugich pięter w budynkach A i B.
Wykonanie pracowni językowych na II piętrze w budynku A. Przeniesienie Internatu z II piętra w budynku A na II piętro w budynku B /w realizacji/.
Zorganizowanie miejsc noclegowych do wynajmu w budynku A na II piętrze /w realizacji/.
Otwarcie Technikum nr 1 kształcącego młodzież w zakresie:
  – technik logistyk
  – technik ochrony środowiska.
Poszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów szkoły zawodowej oraz szkół dla dorosłych. Stała analiza prognozowanej chłonności rynku pracy i dostosowywanie do niej kierunków oraz poziomów kształcenia młodzieży i dorosłych.
Aktualnie w szkole funkcjonują następujące agendy:
  – warsztaty szkolne,
  – biblioteka szkolna,
  – świetlica szkolna z bufetem,
  – internat,
  – stołówka ajencyjna.

D Y R E K T O R Z Y
Liceum Pedagogicznego im. Tadeusza Kościuszki,  Zespołu Szkół Budowlanych im. prof. Wacława Żenczykowskiego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku

Imię i nazwisko

Okres pełnienia funkcji

Władysław Podoliński

15.01.1946 r.- 01.10.1949 r.

Jakub Pięta

30.09.1949 r.- 31.03.1960 r.

Jan Machowicz

01.04.1960 r. – 31.08.1973 r.

Stanisław Śmiechowicz

01.09.1973 r. – 31.08.1975 r.

Kazimierz Hilgert

01.09.1975 r. – 31.08.1983 r.

Jan Tyrcz

01.09.1983 r. – 31.12.1990 r.

Marian Fornalski

01.01.1991 r. – 22.10.2004 r.

p.o. dyrektora Bolesław Juźwin

23.10.2004 r. – 31.12.2004 r.

Zbigniew Armata

01.01.2005 r. –  31.08.2014 r.

Rafał Olecha

od  01.09.2014 r. – obecnie

Przejdź do zawartości strony