Technik analityk klasa laboratoryjna

Technik analityk

klasa laboratoryjna

Oferta edukacyjna szkoły

TECHNIKUM

SZKOŁA ŚREDNIA

 

Czas nauki – 5 lat


Uzyskany tytuł: technik analityk

Film prezentujący zawód technik analityk

Zdjęcia i montaż - Marcin Juhas

Technik analityk - zawód przyszłości

↓ INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ANALITYK

Technik analityk wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów. Zajmuje się również ich analizą na potrzeby badań doświadczalnych oraz przemysłu. Wykorzystuje do tego współczesne metody analityczne, klasyczne i instrumentalne. Korzysta ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych. Technik analityk zajmuje się oceną jakości substratów, półproduktów i produktów przemysłowych. Oprócz tego może współuczestniczyć w przygotowywaniu sprawozdań i opracowań dotyczących zagadnień z dziedziny przemysłu, inżynierii materiałowej, badań naukowych, ochrony środowiska itp. Technik analityk charakteryzuje się sprawnością manualną, która jest niezbędna przy pobieraniu próbek i w pracy w laboratorium chemicznym.
Technik analityk ma wiedzę i umiejętności w zakresie racjonalnego i bezpiecznego stosowania chemikaliów i materiałów, posługiwania się podstawowymi technikami preparatyki chemicznej, użytkowania i konserwacji aparatów pomiarowych, przygotowania próbek do badań, kalibracji metod analitycznych, precyzyjnego ważenia i mierzenia, sporządzania roztworów, wykonywania analiz ilościowych i jakościowych metodami klasycznymi i instrumentalnymi, interpretacji wyników badań przy użyciu metod analizy statystycznej oraz oceny wiarygodności wyników oznaczeń.

↓ Współpraca z firmą Umicore Autocat Poland Sp. z o.o.

Klasa patronacka UmicorePodpisanie listu intencyjnego dotyczącego powołania klasy patronackiej technik analityk odbyło się podczas konferencji „Promocja kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim’’. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Rafała Olecha, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku (obecnie ZST w Kłodzku) przy wsparciu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele szkół, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, pracownicy Ochotniczych Hufców Pracy, Młodzieżowych Centrów Karier, przedstawiciele firm działających w WSSE oraz lokalni przedsiębiorcy zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Kłodzku.

 

Wsparcie firmy Umicore Autocat Poland sp. z o.o.
W dniu 04.02.2021 r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicielki firmy Umicore, która obejmuje patronatem klasę laboratoryjnątechnik analityk. Pani Magdalena Ryż i Pani Magdalena Graczyk przekazały szkole wagi analityczne, które wzbogaciły bazę dydaktyczną laboratorium analitycznego. Dzięki temu, uczniowie będą posługiwali się specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym, co podniesie ich umiejętności i wpłynie na jakość pracy oraz wiarygodność otrzymywanych wyników.
       Warto podkreślić fakt, że Umicore to belgijska firma z ponad 200-letnią historią, która jest światowym liderem w produkcji materiałów wykorzystywanych w czystej mobilności – takich jak katalizatory używane w branży motoryzacyjnej i materiały katodowe wykorzystywane w pojazdach elektrycznych.

 

Dzięki umowie o współpracy praktyki zawodowe będziesz odbywał/odbywała w nowoczesnej i innowacyjnej firmie 🙂

↓ JAKICH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH UCZYMY?

 • Organizacja pracy w laboratorium analitycznym
 • Podstawy technik laboratoryjnych
 • Podstawy chemii analitycznej
 • Materiałoznawstwo
 • Badania bioanalityczne i środowiskowe
 • Działalność gospodarcza w branży chemicznej
 • Język obcy w praktyce laboratoryjnej
 • Techniki laboratoryjne
 • Analityka chemiczna i środowiskowa

↓ JAK ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA PRAKTYCZNE?

Praktyka zawodowa miesięczna może być zagraniczna  w programie Erasmus+ lub w polskiej firmie wskazanej przez szkołę (Umicore w Nowej Rudzie)

↓ PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE PRZY REKRUTACJI

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • chemia

↓ KSZTAŁCIMY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

 • chemia

↓ JAKIE SĄ ŚREDNIE ZAROBKI BRUTTO W ZAWODZIE?

 • Kierownik laboratorium – od 5 840 do 9 870 PLN *
 • Technik analityk – od 3 830 do 5 960 PLN *

  * wg badań portali raportujących wynagrodzenia w Polsce

↓ GDZIE CZEKA NA CIEBIE PRACA?

 • Laboratoria przemysłowe
 • Laboratoria środowiskowe
 • Laboratoria pracujące dla potrzeb przemysłu spożywczego
 • Laboratoria pracujące na rzecz rolnictwa
 • Laboratoria kliniczne
 • Laboratoria kryminalistyczne

↓ CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Jesteśmy jedyną szkołą z kierunkiem technik analityk w powiecie kłodzkim
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminowania OKE
 • „Budowlanka” organizuje bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla uczniów
Przejdź do zawartości strony