Technik budownictwa ochrona przeciwpożarowa (klasa mundurowa)

Technik budownictwa

klasa mundurowa o profilu ochrona przeciwpożarowa

TECHNIKUM

SZKOŁA ŚREDNIA

 

Czas nauki – 5 lat


Uzyskany tytuł: technik budownictwa
o specjalności ochrona przeciwpożarowa

POŻARNICZA KLASA PATRONACKA w ZST w KŁODZKU

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku (obecnie Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku) zawarł porozumienie dotyczące powstania pożarniczej klasy patronackiej z Powiatowym Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki współpracy szkoła otrzyma wsparcie metodyczne, warsztaty z zakresu pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej, ćwiczenia z nowoczesnym sprzętem gaśniczym. Porozumienie wynikło z potrzeby działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, edukacji ekologicznej, edukacji obywatelskiej, patriotycznej i proobronnej młodzieży szkolnej, zorientowanej na szeroko rozumianą edukację przeciwpożarową i zmierzającą do poszerzenia wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych zachowań podczas ewentualnych zagrożeń, jak również udzielania pomocy i ratowania życia ludzkiego i zdrowia. Porozumienie podpisali z ramienia szkoły dyrektor Rafał Olecha, przedstawicielem Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych był wiceprezes Dariusz Chojecki natomiast Starostwo Powiatowe w Kłodzku reprezentowali Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki i Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – Wicestarosta Kłodzki.

↓ INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.
Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym technik budownictwa pracuje. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu (budowa obiektów budowlanych), ale także wewnątrz budynków. Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych.
Na terenie budowy zagrożenie stwarzają m.in. wykopy, rusztowania, części ruchome maszyn budowlanych. Występują również uciążliwości pracy związane z warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, śniegu, niskie i wysokie temperatury, wiatr). Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami.
Technika budownictwa winna charakteryzować dobra pamięć (dotycząca ludzi, rzeczy, a szczególnie orientacji na terenie budowy). Praca przy zmiennych, niekorzystnych warunkach atmosferycznych i często nieprzewidzianych warunkach technicznych, wymaga cierpliwości i umiejętności szybkiego dostosowania do nowej sytuacji. Duże znaczenie w tym zawodzie ma dobra sprawność fizyczna oraz duża odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Ważną cechą jest dobry wzrok oraz brak lęku wysokości z uwagi na częstą pracę na wysokich rusztowaniach.
Technik budownictwa może być zatrudniony w: firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.
W zawodzie technika budownictwa wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z: wykonawstwem robót budowlanych: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych, organizacją robót budowlanych, eksploatacją, utrzymaniem obiektów budowlanych oraz sporządzaniem kosztorysów i przygotowywaniem dokumentacji przetargowej.

↓ JAKICH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH UCZYMY?

 • Rysunek budowlany
 • Podstawy budownictwa
 • Technologia robót konstrukcyjno – budowlanych
 • Dokumentacja budowlana
 • Podstawy konstrukcji budowlanych
 • Wykonywanie, organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych
 • Kosztorysowanie robót konstrukcyjno – budowlanych
 • Język obcy zawodowy w budownictwie
 • Specjalizacja – ochrony przeciwpożarowa

↓ JAK ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA PRAKTYCZNE?

Praktyka zawodowa miesięczna może być zagraniczna  w programie Erasmus+ lub w polskiej firmie wskazanej przez szkołę.

↓ PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE PRZY REKRUTACJI

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • technika

↓ KSZTAŁCIMY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

 • matematyka

↓ JAKIE SĄ ŚREDNIE ZAROBKI BRUTTO W ZAWODZIE?

 • Technik budownictwa – od 3 800 do 6 180 PLN *
 • Kierownik budowy – od 6 970 do 11 350 PLN *
 • Strażak – od 4 230 do 6 330 PLN *

  * wg badań portali raportujących wynagrodzenia w Polsce

↓ GDZIE CZEKA NA CIEBIE PRACA?

 • Firmy remontowo-budowlane
 • Biura projektowe
 • Firmy wytwarzające i badające materiały budowlane
 • Jednostki ochrony przeciwpożarowej

↓ CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Jesteśmy jedyną szkołą z kierunkami budowlanymi w powiecie kłodzkim
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminowania OKE
 • „Budowlanka” organizuje bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla uczniów
Przejdź do zawartości strony