Rekrutacja do służby w Policji

MARZYSZ O SŁUŻBIE W MUNDURZE – MOŻESZ WSTĄPIĆ W SZEREGI POLICJANTÓW POWIATU KŁODZKIEGO

 

Przypominamy, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego osoby zainteresowane służbą w Policji mogą złożyć osobiście dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania: posiadać polskie obywatelstwo, posiadać nieposzlakowaną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jeżeli spełniasz wymogi formalne możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji proszone są o przygotowanie następujących dokumentów: pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, wypełniony kwestionariuszy osobowy kandydata do służby, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie, kserokopia dowodu osobistego, prawo jazdy, książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową, kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie.

 

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronach internetowych Komendy Głównej Policji – www.policja.pl oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – dolnoslaska.policja.gov.pl

 

Więcej informacji uzyskasz w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku – numer telefonu 47 87 52 235.